Rahoituslaskelma

  1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta:    
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/-) 259 553,23 797 588,15
Oikaisut liikevoittoon (+/–):    
Suunnitelman mukaiset poistot 51 697,76 50 587,49
Rahoitustuotot ja -kulut -86 881,48 -208 187,84
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 224 369,51 639 987,80
Käyttöpääoman muutos:    
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys -2 744 546,72 1 068 657,74
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 296 951,91 -1 384 979,45
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -2 223 225,30 323 666,09
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -11 013,20 -15 760,53
Saadut korot liiketoiminnasta 160 568,97 247 147,73
Maksetut välittömät verot (-) -160 488,46 -229 298,39
Rahavirta ennen satunnaisia eriä -2 234 157,99 325 754,90
Liiketoiminnan rahavirta (A) -2 234 157,99 325 754,90
     
Investointien rahavirta:    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) -31 098,84 -16 525,87
Investointien rahavirta (B) -31 098,84 -16 525,87
     
Rahoituksen rahavirta:    
Rahoituksen rahavirta (C) 0,00 0,00
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–) -2 265 256,83 309 229,03
     
Rahavarat tilikauden alussa 14 614 217,47 14 304 988,44
Rahavarat tilikauden lopussa 12 348 960,64 14 614 217,47
  -2 265 256,83 309 229,03
     
Rahavarat tilikauden lopussa sisältävät määräaikaistalletuksia, joihin on purkuoikeus 3 309 149,59 12 912 890,54