Tase

VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat oikeudet 46 672,97 59 155,57
  46 672,97 59 155,57
Aineelliset hyödykkeet    
Koneet ja kalusto 55 183,65 63 299,97
  55 183,65 63 299,97
Pysyvät vastaavat yhteensä 101 856,62 122 455,54
Vaihtuvat vastaavat    
Pitkäaikaiset saamiset    
Muut saamiset 889 887,79 0,00
  889 887,79 0,00
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 3 662 808,93 1 771 930,70
Muut saamiset 17 309,85 10 047,83
Siirtosaamiset 52 111,77 158 267,38
  3 732 230,55 1 940 245,91
Rahoitusarvopaperit    
Muut osakkeet ja osuudet 1 977 245,20 0,00
  1 977 245,20 0,00
Rahat ja pankkisaamiset 10 371 715,44 14 614 217,47
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 16 971 078,98 16 554 463,38
VASTAAVAA YHTEENSÄ 17 072 935,60 16 676 918,92
     
VASTATTAVAA 31.12.2013 31.12.2012
Oma pääoma    
Osakepääoma 12 500 000,00 12 500 000,00
Edellisten tilikausien tulos 2 352 945,42 1 750 997,10
Tilikauden voitto (tappio) 195 414,47 601 948,32
Oma pääoma yhteensä 15 048 359,89 14 852 945,42
Vieras pääoma    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Ostovelat 217 094,56 143 455,75
Muut velat 460 496,09 468 046,83
Siirtovelat 1 346 985,06 1 212 470,92
  2 024 575,71 1 823 973,50
Vieras pääoma yhteensä 2 024 575,71 1 823 973,50
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 17 072 935,60 16 676 918,92