Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Arvostusperiaatteet

  • Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
  • Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona.
  • Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina.
  • Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurssiin.

1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2013 samoina kuin vuonna 2012.

2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2013 2012
Palkat -4 542 946,91 -4 114 224,77
Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot -292 023,85 -316 691,86
Eläkekulut -885 687,39 -768 262,14
Muut henkilösivukulut -228 117,48 -214 829,28
Henkilöstökulut yhteensä -5 948 775,63 -5 414 008,05
Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot 74 476,92 80 335,36
Henkilökunnan lukumäärä    
Tilikauden lopussa 73 71
Keskimäärin tilikauden aikana 71 69
     
2.2 Poistot    
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot    
Aineettomat hyödykkeet    
Atk-ohjelmien käyttöoikeudet -33 371,43 -29 193,36
Aineelliset hyödykkeet    
Koneet ja kalusto -18 326,33 -21 394,13
Tilikauden poistot yhteensä -51 697,76 -50 587,49
     
2.3 Liiketoiminnan muut kulut    
Hallinnon kulut -1 110 467,76 -1 032 573,21
Toimitilakulut -634 965,19 -616 769,71
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut -459 886,81 -434 078,78
Markkinointikulut -90 916,31 -95 697,17
Matkakulut -63 246,97 -90 815,95
Edustuskulut -4 475,23 -1 933,57
Muut liiketoiminnan kulut -143 207,67 -186 761,73
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -2 507 165,94 -2 458 630,12
     
2.4 Rahoitustuotot ja -kulut    
Rahoitustuotot    
Korkotuotot 94 935,55 223 948,37
Valuuttakurssivoitot 38,75 0,00
Muut tuotot arvopapereista 2 920,38 0,00
Rahoitustuotot yhteensä 97 894,68 223 948,37
     
Rahoituskulut    
Korkokulut -165,99 -35,82
Valuuttakurssitappiot -5,64 -157,19
Takausprovisiot -10 652,04 -15 567,52
Muut kulut arvopapereista -189,53 0,00
Rahoituskulut yhteensä -11 013,20 -15 760,53
     
2.5 Tilintarkastajien palkkiot    
Tilintarkastuspalkkiot -29 831,62 -26 231,83
Muut palkkiot -15 738,00 -11 438,57
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä -45 569,62 -37 670,40
     
3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 2013 2012
3.1 Pysyvien vastaavien muutokset    
Aineettomat hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 366 521,38 354 584,93
Tilikauden lisäykset 20 888,83 11 936,45
Tilikauden vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 387 410,21 366 521,38
Kertyneet poistot 1.1. -307 365,81 -278 172,45
Tilikauden poistot -33 371,43 -29 193,36
Kertyneet poistot 31.12. -340 737,24 -307 365,81
Tasearvo 31.12. 46 672,97 59 155,57
Aineelliset hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 723 699,17 719 109,75
Tilikauden lisäykset 10 210,01 4 589,42
Tilikauden vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 733 909,18 723 699,17
Kertyneet poistot 1.1. -660 399,20 -639 005,07
Tilikauden poistot -18 326,33 -21 394,13
Kertyneet poistot 31.12. -678 725,53 -660 399,20
Tasearvo 31.12. 55 183,65 63 299,97
Yhtiöllä ei ole poistoeroa.    
     
3.2 Pitkäaikaiset saamiset    
Muut saamiset    
Vakuustalletukset 889 887,79 0,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 889 887,79 0,00
     
3.3 Muut saamiset    
Matkaennakot 17 309,85 10 047,83
Muut saamiset yhteensä 17 309,85 10 047,83
     
3.4 Siirtosaamiset    
Pankkitilin joulukuun korkojaksotus 157,75 62 857,26
Kulujaksotukset 51 954,02 75 604,64
Eläkevakuutusmaksusaamiset 0,00 19 805,48
Siirtosaamiset yhteensä 52 111,77 158 267,38
     
3.5 Rahoitusarvopaperit Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo
Muut osakkeet ja osuudet    
Rahasto-osuudet 1 977 245,20 0,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä 1 977 245,20 0,00
     
4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 2013 2012
4.1 Oma pääoma    
Sidottu oma pääoma    
Osakepääoma 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00
Osakepääoma 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 12 500 000,00 12 500 000,00
     
Vapaa oma pääoma    
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 2 352 945,42 1 750 997,10
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 2 352 945,42 1 750 997,10
Tilikauden voitto/tappio 195 414,47 601 948,32
Vapaa oma pääoma yhteensä 2 548 359,89 2 352 945,42
Oma pääoma yhteensä 31.12. 15 048 359,89 14 852 945,42
     
4.2 Lyhytaikainen vieras pääoma    
Siirtovelat    
Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 682 628,73 665 014,85
Palkkavelat sosiaalikuluineen 570 355,94 385 000,00
Eläkevakuutusmaksuvelat 9 972,00 0,00
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 5 718,13 1 785,35
Kulujaksotukset tilikaudelle 78 310,26 160 670,72
Siirtovelat yhteensä 1 346 985,06 1 212 470,92
     
5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot    
5.1 Vakuudet ja vastuut    
Muut omat vastuut    
Vuokravastuut alle vuoden 661 968,60 705 538,20
Vuokravastuut yli vuoden 2 852 512,59 0,00
Avoin johdannaisvastuu Nasdaq OMX Stockholm Ab:lle 53 389 679,00 0,00
Vakuustalletukset Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssa 889 887,79 0,00
Leasing-vastuut alle vuoden 67 220,81 97 316,66
Leasing-vastuut yli vuoden 64 734,02 28 322,84
Vakuudet ja vastuut yhteensä 57 926 002,81 831 177,70

Valtion Sähkö-puitejärjestelyn rakennetta muutettiin syksyllä 2013 uuden puitejärjestelyn myötä. Uudessa toimintamallissa sähkön johdannaiskaupan selvitystili on Hanselin nimissä Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssä. Tilin avaaminen edellytti Hanselilta vakuustalletuksia Nasdaqille (31.12 yhteensä 889 887,79 euron arvosta). Kyseinen vakuus tarkistetaan kolmen kuukauden välein Nasdaqin taholta.

Hansel Oy:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:stä saatu maksimissaan 150 miljoonan euron pankkitakaus, josta tilinpäätöshetkellä oli käytettävissä 65 miljoonaa euroa, sähkön hankintahinnan suojaukseen. Takauksesta oli 31.12.2013 käytössä 53.389.679,00 euroa, joka vastaa Hanselin tilinpäätöshetken vastuita Nasdaqille. Hanselin Nordealta saaman pankkitakauksen vastavakuutena on valtion omavelkainen enintään 150 miljoonan euron valtiontakaus Hanselille sähkön hintasuojausta varten (Päätös VM/1805/02.04.06/2013).

Sähkön johdannaiskauppa on Hanselin kannalta läpikulkuerä, jolla ei ole tulosvaikutusta. Johdannaiskaupan tulos veloitetaan tai hyvitetään edelleen asiakkailta sellaisenaan. Valtion sähkönhankinnan suojauspolitiikasta päättää valtiovarainministeriö valtion sähköhankinnan ohjausryhmän esityksestä. Suojauspolitiikan mukaisista yksittäisistä suojaustapahtumista ja niiden ajoituksista päättää Hanselin kilpailuttama salkunhoitaja. Suojauksia on tehty suojauspolitiikan mukaisesti aina vuoteen 2019 asti.

5.2 Kesken olevat oikeudenkäynnit

Hansel Oy:llä oli vuoden 2013 lopussa markkinaoikeudessa vireillä yksi ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa neljä kilpailutukseen liittyvää oikeudenkäyntiä. Vuonna 2013 yhtiö sai 16 markkinaoikeuden ratkaisua, joista kahdeksassa valitus hylättiin, kuusi jätettiin tutkimatta ja yksi raukesi. Yksi oikeuskäsittely päättyi hankintapäätöksen kumoamiseen. Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2013 yhden päätöksen, jossa valitus hylättiin sekä kolme päätöstä, joissa asia palautettiin markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi sittemmin palautetut valitukset pääasian osalta.