GRI-indeksi

Hansel raportoi kansainvälisesti hyväksytyn ja vuonna 2013 päivitetyn Global Reporting Initiative GRI 4-ohjeiston Core-tason edellyttämällä tavalla. GRI -ohjeiston mukaisesti alla on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin perussisältö sekä suorat linkit kyseiseen tietoon. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

Yleinen perussisältö Lisätiedot Ulkoinen varmennus
Strategia ja analyysi    
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus  
Organisaation taustakuvaus    
G4-3 Raportoivan organisaation nimi  
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut  
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti  
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta  
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto  
G4-8 Markkina-alueet  
G4-9 Raportoivan organisaation koko  
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna  
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö  
G4-12 Organisaation toimitusketju  
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa , omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla  Ei muutoksia
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen  
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet  
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja    
G4-17 Konsernin laskentaraja Hansel ei ole konserni
G4-18 Raportin sisällönmäärittely  
G4-19 Olennaiset näkökohdat  
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Koskee koko Hanselia
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella  
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Ei muutoksia
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa  Ei muutoksia
Sidosryhmävuorovaikutus    
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä  
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet  
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet  
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet   
Raportin kuvaus    
G4-28 Raportointijakso  
G4-29 Edellisen raportin päiväys  
G4-30 Raportin julkaisutiheys  
G4-31 Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja  
G4-32 GRI-sisältövertailu  
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen   
Hallinto    
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat  
G4-36 Vastuuhenkilöt  
Liiketoiminnan eettisyys    
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet  

 

  vaikutus organisaation ulkopuolella
  vaikutus organisaation sisäpuolella
  johtamiskäytäntö

 

 

Näkökohta Johtamiskäytäntö ja tunnusluvut Poisjätetyt kohdat Ulkoinen varmennus Raportoinnin rajaus Hanselin ulkopuolella G4-21
Taloudellinen vastuu        
Välilliset taloudelliset vaikutukset
 
 Hanselin toiminnan tavoitteena on säästöjen aikaansaaminen
 Vastuullisuuden johtaminen
 Säästöjen arviointi
Säästölaskelma, G4-EC8
  Valtionhallinto
Ostokäytännöt
 
 Ostokäytäntöihin vaikuttavat kokonaisuudet
 Kilpailutusprosessi
 Toimittajien tasapuolinen kohtelu
Puitejärjestelyt, joissa alueellisuus huomioitu, G4-EC9
Pk-yritysten osuus puitejärjestelyissä
Indikaattori on raportoitu puitejärjestelyiden osalta. Indikaattorista G4-EC9 ei ole raportoitu prosenttia ostobudjetista vaan prosenttimäärä puitejärjestelyistä, joissa alueellisuus on huomioitu, sillä Hansel ei seuraa asiakkaidensa ostobudjettia. Näkökohta on raportoitu puitejärjestelyiden osalta, ja sen vaikutukset koskevat valtionhallintoa ja sopimustoimittajia.
Ympäristövastuu        
Tuotteet ja palvelut
 
 Vastuullisuus on osa yhtiön strategiaa
 Toimintaan vaikuttavat trendit
 Ympäristönäkökohdat palveluissa ja tuotteissa
Hanselin toimintaan sopiva indikaattori on ympäristötunnuksellisten puitejärjestelyjen kautta tehtyjen hankintojen määrä
G4-EN27 Indikaattori on korvattu toisella, sillä Hansel ei itse tuota puitejärjestelyjen kautta hankittavia tuotteita ja palveluita. Sopimustoimittajat
Sosiaalinen vastuu        
Työllistäminen
 
 Hanselin tasa-arvosuunnitelma
 Työtyytyväisyyskysely ja esimiesarvioinnit
Henkilöstön vaihtuvuus, G4-LA1
   
Koulutus
 
 Strategiassa painotetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä
Koulutustunnit, G4-LA9
Osaamisen kehittämisen ohjelmat, G4-LA10
G4-LA10 b ei raportoitu, sillä indikaattorin tarkoittaman poistuvuuden määrä on hyvin pientä Hanselissa ja näin ollen tällä ei ole olennaista vaikutusta.  
Lahjonnan ja korruption vastaisuus
  
 Yhtiön hallituksen hyväksymät eettiset ohjeet
 Ei korruptiotapauksia
Eettisten ohjeiden koulutus, G4-SO4
  Sopimustoimittajat
Valtionhallinto
Tuote- ja palvelutiedot
  
 Hanselin strategisena tavoitteena vahva rooli valtiokonsernin hankintatoimen kehittämisessä
 Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset, G4-PR5
  Valtionhallinto
Sopimustoimittaja- yhteistyö:
– Ympäristöarvioinnit
– Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi
 
 Ympäristönäkökohtien huomioiminen
Uusien toimittajien ympäristöselvitykset, G4-EN32
 Sosiaalisen vastuun riskianalyysi
 Taloudellinen vastuu puitejärjestelyissä
Uusien toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi, G4-SO9
  Toimitusketjun osalta selvitykset ulottuvat sopimustoimittajiin, mutta ei näiden alihankkijoihin.