Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperiaatteet

Omavaraisuusaste, % =   Oma pääoma x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot  
     
  (Palvelukseen tulleiden henkilöiden määrä 1.1-31.12. +   
Keskimääräinen vaihtuvuus, % =  Palveluksesta lähteneiden henkilöiden määrä 1.1-31.12.)/2 x 100 
  Henkilöstön määrä 31.12.  
     
Lähtövaihtuvuus, % =  Palveluksesta lähteneiden henkilöiden määrä 1.1.-31.12. x 100 
  Henkilöstön määrä 31.12.  
     
Lähtövaihtuvuus, irtisanoutuneet, % =  Palveluksesta irtisanoutuneiden henkilöiden määrä 1.1.-31.12. x 100 
  Henkilöstön määrä 31.12.  
     
Sairauspoissaoloprosentti =  Sairauspoissaolopäivien määrä tilikaudella 1.1.-31.12. x 100 
  Teoreettinen säännöllinen työaika tilikaudella 1.1. - 31.12.  
Hanselissa käytössä oleva tapa laskea yhteishankintapotentiaalia ja käyttöastetta:

Potentiaalilaskenta perustuu ns. ARPU –malliin, jossa puitejärjestelyille asetetaan tilastollisesti ns. hyvän käyttäjän taso ja sitä hyödyntämällä arvioidaan valtion kirjanpitoyksiköille ja yhtiöille hankintojen potentiaalinen enimmäismäärä kunkin puitejärjestelyn osalta. Laskemalla nämä yhteen puitejärjestelyittäin saadaan Hanselin puitejärjestelyiden kokonaispotentiaali. Jakamalla puitejärjestelyillä tehdyt yhteishankinnat potentiaalilla päästään käyttöasteeseen, josta on tullut yhtiön toiminnalle tärkeä mittari.
ARPU (Average revenue per user) on muun muassa teleoperaattorien yleisesti käyttämä toiminnan mittari, joka kuvaa kuinka monta euroa kukin asiakas käyttää keskimäärin yrityksen palveluihin kuukaudessa tai vuodessa tietyssä asiakassegmentissä tai tuote/palvelukategoriassa.