Säästöjä keskitetyillä hankinnoilla

Hanselin toiminnan tavoite, säästöjen aikaansaaminen valtiolle, on itsessään vastuullinen. Yhtiön missio on lisätä tuottavuutta valtion hankintatoimeen ja säästää tällä tavoin yhteiskunnan varoja.

Hanselin aikaansaamia säästöjä on tutkittu valtiovarainministeriön tilaamassa ja Helsingin kauppakorkeakoulun toteuttamassa tutkimuksessa valtion yhteishankintojen kustannusvaikutuksista (Karjalainen et al. 2008)1. Johtopäätelmä oli, että keskitetty toimintamalli hankintatoimessa tuottaa valtiolle merkittäviä, noin 20–25 prosentin, säästöjä verrattuna hajautettuun hankintatoimeen.

Hyödyntämällä tutkimuksessa esiteltyä mallia ja Hanselin puitejärjestelyihin liittyvää potentiaalilaskentaa yhteishankinnoilla saavutettavien säästöjen on arvioitu olleen vuonna 2013 noin 240 miljoonaa euroa.

Hansel on määritellyt olemassa oleville puitejärjestelyille potentiaalisen maksimivolyymin ja tätä kautta myös arvion puitejärjestelyn käyttöasteesta2. Käyttöasteen avulla voidaan esimerkiksi arvioida, missä asiakkaissa tai puitejärjestelyissä on saavuttamatonta potentiaalia, jonka avulla yhtiö kykenee kohdistamaan resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti pyrkimyksessään tuottaa säästöjä valtiolle.

Arvio Hanselin aikaansaamista säästöistä

    2013 2012 2011 2010 2009 2006
Hanselin potentiaali:  keskitetty hankinta M€ 1 177 1 014 1 036 854 904 850
  hajautettu hankinta M€ 1 584 1 365 1 395 1 149 1 217 1 144
Säästö % (Karjalainen et al. 2008) 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
Hankintavolyymi keskitetyllä mallilla M€ 695 687 676 553 534 281
Käyttöaste 59 68 65 65 59 33
Hankintavolyymi, jos hankinnat olisi tehty hajautetusti M€ 935 925 909 744 719 378
≈ arvioidut vuosittaiset säästöt M€ 240 238 234 191 185 97

Toiminnan tehostumisen myötä Hansel on pystynyt laskemaan sopimustoimittajilta perittäviä palvelumaksuja. Tällä hetkellä palvelumaksu voi enimmillään olla 1,5 prosenttia. Keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2013 oli 1,19 prosenttia.

Hanselin liiketoimintamalli

 

 


1 Tutkimus toteutettiin Hanselin vuoden 2006 yhteishankintaluvuilla. Tutkimuksessa todettiin, että vuoden 2006 jo toteutuneet säästöt olivat noin 95 M€. Mikäli kaikki potentiaaliset yhteishankinnat suoritettaisiin täysin keskitetysti, voisi tutkimuksen mukaan säästöprosentti nousta 25,7 prosenttiin. Tätä lukua pidettiin ns. teoreettisena maksimina keskitetyn toimintamallin säästöistä, sillä 100 prosentin käyttöasteen saavuttamista ei pidetty todennäköisenä. Realistisena tavoitteena tutkimuksessa pidettiin 80 prosentin käyttöasteen saavuttamista.

2 Potentiaalilaskennasta ja käyttöasteesta lisätietoja on kohdassa ”Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperiaatteet”.